top of page

ตรวจทาวโฮม ขนาด พื้นที่ไม่เกิน 180 ตร.ม.

ตรวจงาน 2 ครั้งพร้อมรายงาน ส่งทาง E-mail

  • 3 hr
  • 6,000 บาทไทย
  • Customer's Place

Service Description

ตรวจทาวโฮม ขนาด พื้นที่ไม่เกิน 180 ตร.ม. ราคาตรวจ 6,000 บาท ตรวจงาน 2 ครั้งพร้อมรายงาน *ราคาข้างต้นอาจมีเปลี่ยนแปลง จากค่าเดินทางตามพื้นที่ให้บริการ


Contact Details

+ 0912299181, 0850917323

mr.qcpass@gmail.com


bottom of page